Aquinas’ tredje vei i modernisert form – en nødvendig virkelighet

Hele serien:
Aquinas’ tredje vei i modernisert form: steg 2 – et absolutt enkelt opphav
Aquinas’ tredje vei i modernisert form: steg 3 – bare en dypeste virkelighet
Aquinas’ tredje vei i modernisert form: steg 4 – en kontinuerlig Skaper

Hvorfor ikke bare starte høsten med en pangstart, ved å kjøre en rekke med argumenter for Guds eksistens? Guds eksistens og Guds natur er antakeligvis det menneskehetens klokeste hoder har brukt mest tid til å skrive om. Fra antikkens tenkere, til middelalderens store filosofer, til renessansens største matematikere og utviklere av den vitenskapelige metode, til flere av dagens råeste filosofer og vitenskapsmenn.

I denne posten skal jeg starte med et bevis av at det må eksistere minst en nødvendig virkelighet, før vi i fremtidige poster ser hvorfor denne virkeligheten må være Èn, absolutt simpel, ubegrenset i sine perfeksjoner, unik og må være den som opprettholder alle ting i eksistens i hvert eneste øyeblikk.

3290566593_f2f8837ace

Dette er nok måten jeg tenker å skrive i en eventuell fremtidig bok, så all kritikk, råd, spørsmål, forslag, motargumenter, ris og ros settes veldig pris på! :)

Nå kommer vi naturligvis ikke helt frem til den kristne Gud med dette argumentet alene. Jøder, muslimer, sikher og enkelte hinduister vil nok nikke anerkjennede til beviset av en evig, immateriell, nødvendig, allmektig, allestedsværende, allvitende Skaper og Opprettholder av universet. For å komme helt dit, må vi argumentere for Jesu’ oppstandelse. Men vi har et bedre fundament når vi allerede har bakgrunnskunnskapen av at Gud eksisterer og at naturen selv ikke i prinsippet kan være et lukket system som strikt umuliggjør noe slikt som mirakler. Vi kommer dessuten frem til at en ekte og konsekvent ateistisk filosofi vil være grunnleggende irrasjonell, fordi den må nødvendigvis mangle en intern logisk sammenheng.

Egentlig kan disse kalles bevis for Guds eksistens, i ordets rette forstand. De er imidlertid filosofiske bevis, og ikke av den typen bevis vi både bruker og misbruker i dagligdags prat. Det er helt klart en styrke, og ikke en svakhet. For dersom Gud faktisk kunne latt seg påvise i et reagensrør, gjennom ikke-reduserbar kompleksitet i evolusjonsprosessen eller ved lukkede eksperimenter i en partikkelakselerator under høyst kunstige forhold, ville det vi hadde funnet umulig kunne vært Gud i det hele tatt. Det ville i beste fall vært en slags Marvel superhelt eller Zeus, og ikke den nødvendige kilden til all eksistens og væren. Derfor skal du være ganske ignorant for å kreve bevis at nettopp den typen. Dette krever kort sagt mer…innsats!

Det finnes naturligvis andre og bedre kilder til kunnskap enn naturvitenskap også, og vi kan vite masse om både Gud og menneskets sjel. Mer om det her.

Filosofiske bevis starter nemlig rett ved fundamentet av huset, ulikt “vitenskapelige bevis”, som først kan starte i 3. etasje, og forutsetter at vi allerede har etablert fundament, 1. og 2. etasje. Noe de fleste aldri gjør. Følgelig blir altfor mange diskusjoner om universets og Guds eksistens fort veldig overfladiske. Siste ord i denne typen filosofiske bevis holder seg upåvirket av naturvitenskapelige fremskritt, selv om de kan informeres og belyses av dem.

Så argumentet går som følger:

1.1 Bibelen sier at Gud eksisterer

1.2 Hvis Gud eksisterer, så må Bibelen være sann

1.3 Derfor må Gud eksistere (fra 1.1 og 1.2)

Neeeeida, jeg har faktisk noe litt bedre i tankene. Men for mange, både kristne og ikke-kristne, virker det som om sirkeleksempelet ovenfor representerer hvor meningsløst det er å forsøke å bevise Guds eksistens.

aquinas-tide

Jeg skal forsøke å omformulere Thomas Aquinas’ sitt tredje gudsbevis, og utlegge det i en “moderne” kontekst. Nemlig nødvendigheten av Gud som skaper og opprettholder for all kontingent eksistens. Aquinas’ sitt bevis er nok fullt mulig å forsvare den dag i dag, men ordbruken hans hører hjemme i en egen kontekst. Noe vi ikke trenger å bruke masse tid på å forsvare dersom vi bare tilpasser litt. Selv om undertegnede likevel liker å forsvare konsept som prinsippet om kausalitet (årsak-effekt) på Minerva.

Jeg skal særlig bruke to nye ord, som jeg raskt kan gi min definisjon av her. Hvis du leser over denne to ganger, og holder tunga rett i munn, tror jeg de fleste skal klare å følge resten av argumentet helt ut:

Kontingent: Enhver kontingent virkelighet kan befinne seg i en tilstand av å være (eksistens) eller av å ikke være (ikke-eksistens). En kontingent virkelighet kan både eksistere og ikke eksistere, kontra en ikke-kontingent virkelighet, som har nødvendig eksistens.

Betinget: Å være betinget i denne sammenhengen, vil si at en virkelighet er avhengig av en annen virkelighet for sin eksistens. Altså avhengig av en annen virkelighet for å oppfylle sine betingelser, kontra en ubetinget virkelighet, som eksisterer nødvendig.

For eksempel er en katt en betinget virkelighet, ikke bare på grunn av at den har opphav i sin kattemor og kattefar, men siden den er avhengig av celler og struktur av celler for sin eksistens. Ingen celler – ingen katt. Celler er igjen avhengig av molekyler og struktur gjennom såkalte kjemiske bindinger for sin eksistens. Helt ned til fundamentalpartikler…og videre.

Merk at betingelsene oppfylles i rekkefølge av eksistens. Altså vertikalt. Ikke horisontalt, som f.eks. innenfor tid. Det vil si at argumentet holder selv utenfor tid, i et evigvarende univers, eller selv om en ung gravid mor i 1990 får tak i en tidsmaskin og føder en sønn i 1921. Argumentet gjelder hva som holder mor og sønn i eksistens i hvert eneste øyeblikk.

Merk også at ordet virkelighet brukes i en veldig bred forstand her, og er på ingen måte begrenset til en bølge, partikkel eller et materielt objekt som en stol, en stein eller et atom. Det inkluderer også såkalte naturlover, rom, tid og alt som kan sies å….vel, eksistere!

Så la oss først sitere Aquinas’ sitt sammendrag av denne tredje veien. Du kan lese sitatet, eller bare hoppe rett over til min utlegning nedenfor. Er du utålmodig, kan du dessuten lese hele sammendraget av gudsbevisene i Qunique Viae (fem veier) fra Summa Theologica her:

“The third way is taken from possibility and necessity, and runs thus. We find in nature things that are possible to be and not to be, since they are found to be generated, and to corrupt, and consequently, they are possible to be and not to be. But it is impossible for these always to exist, for that which is possible not to be at some time is not.

Therefore, if everything is possible not to be, then at one time there could have been nothing in existence. Now if this were true, even now there would be nothing in existence, because that which does not exist only begins to exist by something already existing. Therefore, if at one time nothing was in existence, it would have been impossible for anything to have begun to exist; and thus even now nothing would be in existence — which is absurd. Therefore, not all beings are merely possible, but there must exist something the existence of which is necessary.

But every necessary thing either has its necessity caused by another, or not. Now it is impossible to go on to infinity in necessary things which have their necessity caused by another, as has been already proved in regard to efficient causes. Therefore we cannot but postulate the existence of some being having of itself its own necessity, and not receiving it from another, but rather causing in others their necessity. This all men speak of as God.”

Merk at når Aquinas prater om å “postulere” eller “dette snakker alle om som Gud”, så er ikke dette en plutselig og tilfeldig påstand eller gjetning, men henger sammen med at dette bare er et sammendrag fra en mann som skrev ca. 50.000 sider om dette temaet. Han kvalifiserer disse påstandene godt i løpet av verkene sine, som står godt den dag i dag. For min innføring i thomisme, kan du eventuelt lese:

Fire årsaker som forandrer alt
Forført ut av form
Hvordan kan forandring skje
Noen tanker om eksistens
Hva er en sjel

Eller bare skaffe deg denne perlen av en bok først som sist.

Så la oss tydeliggjøre dette litt.

1.1 En betinget virkelighet er avhengig av en annen virkelighet for sin eksistens

1.2 En ubetinget virkelighet er ikke avhengig av noen annen virkelighet for sin eksistens. En ubetinget virkelighet må følgelig være helt og fullstendig uavhengig.

1.3 En betingelse viser til en hvilken som helst forutsetning som en betinget virkelighet er avhengig av for sin eksistens. F.eks. er kattens eksistens avhengig av en atomisk og sub-atomisk virkelighet. Et eksempel er sterk kjernekraft, en av de fire grunnleggende naturlovene, som binder nukleoner sammen til atomkjerner. For uten den sterke kjernekraften, ville det ikke eksistert noen katt.

Videre til argumentet.

1.4 Det eksisterer betingede virkeligheter. Neppe en veldig kontroversiell påstand. Dette kan bare avvises til prisen av å måtte avvise eksistensen av hele universet, eller av å påstå at alle ting er evige og uforanderlige. De innvendingene er 2500 år gamle, og er allerede behandlet her, så vi fortsetter…

1.5 Enten eksisterer bare betingede virkeligheter (BV), eller så eksisterer minst en ubetinget virkelighet (UBV). Logisk nok. Alternativene dekker hele spekteret og utelukker hverandre.

1.5a Vi står derfor med hypotesen: UBV v ~UBV.

(Leses som: Det eksisterer minst en ubetinget virkelighet eller ikke minst en ubetinget virkelighet)

Så la oss teste ut hypotesen ~UBV: at det ikke eksisterer noen ubetinger virkelighet.

~UBV vil være oppfylt ved et av to alternativer:

 1. Det eksisterer et begrenset antall betingede virkeligheter
 2. Det eksisterer et ubegrenset antall betingede virkeligheter

Hva med alternativ 1?

For at BV1 (= Betinget virkelighet nr. 1) skal eksistere, må den ha fått oppfylt sine betingelser fra BV2, som igjen må ha fått dem fra BV3. Siden vi har et begrenset antall BV, vil rekken før eller siden stoppe på et BVn (= Betinget virkelighet nr. n). Problemet her er naturligvis at hvis rekken slutter i BVn, og BVn ikke har fått oppfylt sine betingelser, så kan verken BVn eller resten av rekken eksistere i utgangspunktet.

Vi kan igjen tenke oss eksempelet med katten. Hvis kattens eksistens (BV1) hviler på eksistens og struktur av dens celler (BV2), som igjen hviler på eksistensen og strukturen av molekylene (BV3), helt ned til en slags kvantepartikkel, urmasse eller i ordene til ateisten J. Mackie; “et permanent lager med materie” (BVn). Men ulikt Mackies sitt forslag, har vi allerede godtatt at selv ikke dette lageret har ubetinget eksistens, men er betinget. Verken lageret, kvarkene eller følgelig katten kan her altså eksistere. Om materie kan ha en ubetinget nødvendig eksistensen skal vi se mer på senere.

Vi konkluderer derfor med at…

1.6 Det kan ikke eksistere et begrenset antall betingede virkeligheter

Men kan det eksistere et ubegrenset antall BV, slik som i alternativ 2?

Hvis BV1 er avhengig av BV2, vil ikke BV1 kunne eksistere før BV2 eksisterer. Samtidig vil ikke BV2 kunne eksistere før BV3 eksisterer. Følgelig blir hele den uendelige rekken fra BV1 til BV, en rekke av virkeligheter som ikke har fått sine betingelser oppfylt, og derfor ikke kan eksistere. Hvis kattens eksistens hviler på et uendelig antall forutgående virkeligheter, vil ingen av disse ha fått oppfylt sine betingelser, og ingenting ville noensinne eksistert. Inkludert katten. Derfor kan vi si at…

1.7 Det kan ikke eksistere et ubegrenset antall betingede virkeligheter

La oss se på et annet eksempel. For kan ikke antallet betingede virkeligheter være et sirkulært sett? Altså f.eks. at BV1 får sin eksistens fra BV2, som igjen får den av BVn, helt til vi er tilbake på BV1 igjen? Altså en liten rip-off fra østlige virkelighetsbilder som hinduisme og buddhisme? What comes around, goes around?

Problemet her er at dette eksempelet bare er en omformulering av alternativ 1 eller 2. Enten har den sirkulære rekken et begrenset antall medlemmer, som gjør at eksistensen til BV1 til slutt, etter noen runder, er avhengig av BVn. I det andre tilfellet er BV1 avhengig av en uendelig rekke, men hvor ingen av medlemmene noensinne får sine betingelser for eksistens oppfylt. Følgelig kan heller ikke dette eksempelet unnslippe ikke-eksistens.

En siste mulighet, er at BV1 bare kan oppfylle sine egne betingelser. Det er åpenbart absurd, siden det impliserer at BV1 eksisterte i forkant av BV1 for å få BV1 inn i eksistens. At ingenting har egenskaper som gjør at det kan få seg selv inn i eksistens, men ingenting kan ikke ha noen egenskaper. Det kommer av hva det vil si å være ingenting. Du må nesten hete Lawrence Krauss for å ikke fatte det.

253694_175751325907951_939664574_n

Så vi kommer til…

1.8 Dersom det ikke er minst en ubetinget virkelighet, så eksisterer ingenting (fra 1.6 og 1.7)

1.9 Minst en virkelighet eksisterer

Det interessante her er naturligvis at du ikke trenger et helt univers eller en Big Bang-begynnelse for å få dette argumentet gjennom. Det holder med en enkelt ting som eksisterer på et enkelt punkt. En liten colaboks i august 2014 alene, ville vært mer enn nok for å komme frem til Gud.

1.10 Minst en ubetinget virkelighet må eksistere (fra 1.8 og 1.9)

Kan det være flere? Kan dette være materie? Hvorfor må denne virkeligheten være allmektig? Hvorfor må den være Gud? Det blir tema for neste steg. Du er kanskje sliten allerede, og fortjener en pause.

Og ja; hvis du ikke liker konklusjonen ovenfor, og ønsker å avvise den – så krever det argumenter. But that goes without sayin’…

Eller dersom vi skulle oppsummert med thomistisk språk i god tredje vei-stil: Enhver essens (hva en ting er – f.eks. hva et eple er) som er atskilt fra dets eksistens (at tingen er – f.eks. at eplet eksisterer), må terminere i noe hvis essens ikke er atskilt, men hvor essensen simpelthen er identisk med dets eksistens. Noe som bare kan oppfylles hos en virkelighet som er ren aktualitet. Et av Guds navn, er Eksistensen selv. Mer om det i en tidligere post her.

Aquinas-Meme-6-640x422

 • Icarus

  “…en ekte og konsekvent ateistisk filosofi vil være grunnleggende irrasjonell, fordi den må nødvendigvis mangle en intern logisk sammenheng.” Hva mener du?

  Det jeg har skjønt, er at hele din gudsteori, fundamentalt, hviler på idéen: “Noe må eksistere for å bringe noe annet til eksistens”. Stemmer dette?

  • Nei.

   • Icarus

    Så kjip du er :(. Hva med første spørsmål? Og hva er fundamentet da? Mye interessant lesing forresten.

   • Icarus

    Okei. Da må det stemme at fundamentet hviler på at det ikke kan eksistere et ubegrenset antal betingede virkeligheter? Og du ekstrapolerer med katte-konseptet og oppdeler den ene virkeligheten vi har i flere ledd som blir avhengige av hverandre, i en slags betingelsesstige, hvor gud sitter godt plantet på toppen. Denne teorien er ikke bygget på annet enn et lite mindgame for å fabrikkere en “nødvendig” devine apex. At ting fungerer litt anderledes i kvante-nivå, impliserer ikke at det er en annen virkelighet enn den vi lever i hver dag. Det er samme virkelighet, men virker anderledes for oss pga. Størrelsesforhold og akkumulerende faktorer. Men fint forsøk da – denne virkelighetsoppdelingen. Fantasikarakteren, Gud, har aldri plantet en fot på denne ene planeten, og vil aldri gjøre det, selv om du så gjerne skulle ønske det.

  • Grimlock

   Neh. Det er essensielt et vanlig kosmologisk gudsargument, med de vanlige premissene.

   Det er et artig puslespill, men ikke verdt mer enn det. Er det ikke morsomt hvordan apologetikere alltid må gå til pseudo-filosofiske argument for å støtte opp om deres tro, når den guden de tror på visstnok blander seg inn i vår verden… men ikke etterlater noe evidens? Vår verden, dessverre, tyder sannelig ikke på noen allmektig og moralsk kjærlig gud. Heller det motsatte.

   • Icarus

    Kunne ikke vært mer enig. Han tildeler sine filosofiske argument urimelig mye signifikans. Religion er selve biproduktet av at verden ikke moralsk, rettferdig, og kjærlig. Virkeligheten er lik for alle, men likevell er det noen som bruker hele livet sitt på å forsøke å “endre” sin til noe mer appellerende.

    • danieljoachim

     Du hadde nok vært mer troverdig om du hadde vist et minste tegn på å forstå hva du kommenterer på.

     “Fantasikarakteren, Gud, har aldri plantet en fot på denne ene planeten, og vil aldri gjøre det, selv om du så gjerne skulle ønske det”

     Den setninga er så inkoherent, at det er vanskelig å vite hvor man skal starte.

     Si fra når du ønsker å lese grundig, tenke gjennom, og svare på ekte argumenter som ekte mennesker har gitt, og ikke bare bruke kjappe soundbites med fiksjonelle stråmenn fra ditt eget hode.

     Geez, du er som å høre på en anti-evolusjonist som roper ut at ingen har observert apekatter som føder mennesker, uansett hvor mange ganger noen forklarer deg at du “kanskje” ikke har forstått teorien i utgangspunktet, og ber deg om å lese en gang til.

     Så enten kan du lære deg å lese, eller kaste bort noen andres tid. Siste advarsel. :)

    • Det er så søtt å se kommentatorer som gjentatte ganger tror at argumenter er overflødig når man skal så skal gjøre påstander om virkeligheten. Etter så mange av postene dine, venter alle fremdeles på å se et minste tegn av at du forstår hva du kommenterer på. Av at du har lest en bok på relevante tema. En tenker. Et lite strå av akademisk kompetanse. Noe.

     “Fantasikarakteren, Gud, har aldri plantet en fot på denne ene planeten, og vil aldri gjøre det, selv om du så gjerne skulle ønske det”

     Den setninga i seg selv er så inkoherent, at det er vanskelig å vite hvor man skal starte?

     Si fra når du ønsker å lese grundig, tenke gjennom, og svare på ekte argumenter som ekte mennesker har gitt, og ikke bare bruke kjappe soundbites med fiksjonelle stråmenn fra ditt eget hode.

     Geez, du er som å høre på en anti-evolusjonist som roper ut at ingen har observert apekatter som føder mennesker, uansett hvor mange ganger noen forklarer deg at du “kanskje” ikke har forstått teorien i utgangspunktet, og ber deg om å lese en gang til.

     Så enten kan du lære deg å lese, eller slutte å kaste bort noen andres tid. Eventuelt lese deg opp på hva “kogntiv dissonans” betyr. Dette er siste advarsel. :)

     • Grimlock

      “Si fra når du ønsker å lese grundig, tenke gjennom, og svare på ekte argumenter som ekte mennesker har gitt, og ikke bare bruke kjappe soundbites med fiksjonelle stråmenn fra ditt eget hode.”

      Nedenfor her lenker du til en av dine tidligere artikler hvor du blant annet siterer David Albert som du sier slakter Lawrence Krauss. Problemet er at ingenting i det sitatet fra Albert motsier Krauss. Det er et angrep på en stråmann. Gratulerer, du har her angrepet en stråmann.

      Du burde kanskje være litt forsiktig med å kaste rundt deg med kritikk.

     • Jeg liker kritikk, men jeg liker seriøs, sofistikert og informert kritikk. Det har du faktisk til tider vist antydninger til, men vi kan vel være enige om at Icarus aldri har vært i nærheten?

      ..og dette var da også litt arbitrær kritikk? Et enkelt sitat plukket ut fra en post som ble linket til av et større hensyn. Uten at du sier noe om resten av innholdet? Det står uansett heller ikke at sitatet nødvendig utfører hele jobben alene?

      Albert sier at Krauss ikke har noe belegg for å dra konklusjonene han gjør. Krauss forstår ikke fagfeltene han beveger seg inn og ut av. Han er irrelevant. For hele teksten til Albert, kan du jo trykke her:
      http://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html

      Men for all del. Du kunne jo også trykka videre til posten min, dersom du er nysgjerrig på Krauss:
      https://www.danieljoachim.org/2013/09/50-shades-av-ingenting/

     • Grimlock

      Er du klar over hvor overbærende og arrogant du virker når du skriver slikt som “Det har du faktisk til tider vist antydninger til”?

      Det var kun ett poeng jeg ville frem til; Du angriper i det innlegget en stråmann. Enten det, eller så er poenget ditt med sitatet så fjernt fra den letteste tolkningen av teksten, noe jeg tviler på.

    • Grimlock

     Jeg skjønner ikke hva du mener med at “Religion er selve biproduktet av at verden ikke er moralsk, rettferdig, og kjærlig.”

     Mener du at grunnen til at vi har religion er at vi ønsker å forestille oss at verden er noe den ikke er?

   • Bra refutation. “Pseudo-filosofi” er et interessant ord å bruke om filosofihistoriens største intellektuelle tradisjon. :)

    Prøv å adressere noe neste gang.

    Du må gjerne forsøke å fremme en versjon av det ondes problem, men det krever litt mer enn dette. Du er nok ikke den…første…som har tenkt tanken…og adressert den.

    • Grimlock

     Om du lurer på om argumentene for guds eksistens som presenteres her ikke er besvart tidligere i den akademiske debatten, så er svaret nei.

     Hva er din definisjon av evidens? Jeg ser at den ikke står i ordlisten din. Å kalle det for filosofihistoriens største intellektuelle tradisjon er nå en smule grandiost. Meget godt argument, mister.

     Det ondes problem trenger strengt tatt ingen fremføring, utover det åpenbare – for mye unødvendig lidelse i verden til at man rasjonelt kan anta at det står en god og kjærlig gud bak det hele.

 • Magne Matre Gåsland

  Jeg ser ikke helt forskjellen på begrepene “kontingens” og “betingethet”. Begge beskriver vel at noe er avhengig av noe annet, dvs. at det er en mulighet men ikke en nødvendighet? Jeg ville kanskje bare brukt det vanlige ordet “avhengighet” i stedet.

  Det virker også som om denne definisjonen motsier seg selv:
  Kontingent: Enhver kontingent virkelighet kan befinne seg i en tilstand av å være (eksistens) eller av å ikke være (ikke-eksistens). En kontingent virkelighet kan både eksistere og ikke eksistere,

  Først så står det at kontingens betyr at noe enten “er eller ikke er”, og deretter at kontingens betyr at noe “både er og ikke er”.

 • Isak Hauge

  Litt av en skrivejobb du har tatt på skuldrene. Jeg lurer bare på et par ting.

  1. Hvorfor dele opp virkeligheten i flere virkeligheter? Selv om organismer på makronivå, ikke kan observere / oppleve en tilværelse på mikro- og nanonivå, impliserer det ikke at dette er separate virkeligheter. En slik kategoriskbinndeling vil også ha intrinsikale definisjonsproblemer når man skal angi “virkelighetens” yttergrenser samt hvilke deler av katten som omfatter kattens “virkelighet”.

  2. Når resonnementet i dette velkjente gudsargumentet resulterer i en overhevet og uavhengig virkelighet; hvordan kan man hoppe til en konklusjon om at dette er en gud, og derfra gjøre hoppet til en spesifikk gud. Ikke for å være frekk, men det virker intellektuelt uærlig å foreta slike “hopp”. Det er litt “God of the gaps” -lignende.

  3. Du nevner også at L. Krauss’ vitenskapelige teorier om universets begynnelse er helt ulogisk, ettersom det er vanskelig å forstå. Man kan ikke benytte “common sense” for å refutere teoretisk fysikk — ellers hadde vi ikke trengt fysikere.

  • Takk for kommentar.

   1. Jeg tror ikke jeg helt forstår hva du vil frem til her. Det høres enten ut som om du promoterer en form for monisme eller panteisme, hvor det ikke egentlig eksisterer separasjon mellom ulike ting, men at vi alle er en del av en eneste enhet. Fint om du utdyper dette. :)

   2. Du har kanskje lest alle fire delene? I såfall har du sett at jeg har skrevet at det jeg konkluderer med ikke nødvendigvis trenger å kalles for Gud, men at det er nettopp hva klassisk teisme mener med navnet “Gud”. Kall det gjerne “Shaka Zulu” om du vil, men vi har uansett beveget oss forbi ateisme på dette punktet. Jeg har heller ikke påstått her at jeg har spesifikt demonstrert eksistensen av “den kristne Gud”, så fint om du ikke kritiserer meg for ting jeg ikke har skrevet.

   Et oppfølgerinnlegg til hvorfor jeg ikke har prioritert å argumentere for “den kristne Gud”, er for øvrig her.
   https://www.danieljoachim.org/2015/08/kristen-heller-enn-hva/

   3. Sukk. Argumentet mitt er ikke:
   (premiss a) Krauss’ teorier er vanskelige å forstå
   (skjult premiss b) Ting som er vanskelige å forstå, er ulogiske
   -> Derfor er Krauss’ teorier ulogiske

   Jeg håper du forstår at det kjennes meningsløst ut å bli misrepresentert slik?

   Vi må være litt mer rigide om vi skal klare å tenke oss videre her. Krauss’ er for lengst ute av fysikkens domener her, og inne på filosofiens, som gir grunn til å skjerpe det kritiske blikket på operasjonene. Krauss’ teorier om hvordan universet ble skapt ut av ingenting er nonsens av helt andre grunner, som jeg f.eks. tidligere har vært inne på her.
   https://www.danieljoachim.org/2013/09/50-shades-av-ingenting/

   Anbefaler også dette stykket fra David Albert om Krauss’ sine meninger på dette feltet.
   http://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html?_r=0