Category Archives: Aktuelt

Intervju i Universitas

Anders Bjørkheim tok et intervju med meg i etterkant av Skepsisuka på Blindern i vinter. Det kom på trykk i denne ukens Universitas. Fokus på gudskritikk og nyateisme. Intervjuet varte i opp mot to timer, men måtte forståelig nok kortes ned en god del.

Jeg hadde en gang en strategi for ikke å fremstå offentlig som altfor nerd, men jeg faila. I det minste lykkes jeg i å bevise at jeg ikke tar solarium på vinterstid.

http://universitas.no/kronikk/59546/kristen-giftekniv

Les også Bjørkheims essay i samme utgave, delvis inspirert av undertegnede. Selv om jeg neppe er enig i alt, er Bjørkheim definitivt en reflektert mann.

http://universitas.no/magasin/59558/vi-de-skrasikre

 

Filosofi på jerntronen

(Publisert på Minerva 23.05.14 under tittelen “Om ulike gudsargumenter.)

Anders Solli Sal skriver på Minervanett 14.05 om Guder og multiverser. Tesen hans er at alle naturvitenskapelige forsøk på å støtte opp om religiøs tro er mislykkede. Det er et viktig tema han bringer på banen, men argumentet har flere svakheter.

Gudsargumenter kommer i mange former. Jeg har større preferanse for klassiske filosofiske bevis enn naturvitenskapelige. Dette er naturligvis ingen ulempe. Filosofi handler om første prinsipper og ligger til grunn for alt, og et filosofisk bevis er mer grunnleggende enn et naturvitenskapelig et: Det er logiske nødvendigheter fremfor skiftende sannsynlighetsbaserte utregninger.

Å argumentere fra universets begynnelse eller fra fininnstilling av konstanter i universet får oss aldri helt til den klassiske Gud. Det vil si – dersom dette var det eneste som ble gjort. Nå, Big Bang, fininnstilling og multiversteorier gir oss for all del veldig interessant informasjon, men var aldri tiltenkt å være en konversasjonsstopper. Formålet fra Ottosen sin side er nok heller å nyansere det banale bildet som noen ganger blir fremstilt av at naturvitenskap gjør Gud overflødig. Det finnes haugevis av argumenter for ulike formål, akkurat som i andre domener. Denne typen informasjon kan forberede fundamentet for videre og fruktbar diskusjon.

For Gud overstiger universet, og er på ingen måte en vanlig naturvitenskapelig hypotese. Gud, innenfor klassisk teisme, forenelig med både islam, jødedom, kristendom, hedensk monoteisme og visse former for hinduisme og sikhisme, er immateriell, evig, allmektig, allestedsværende og allvitende. Han er ren Væren, Eksistensen selv, og Godheten selv. Gud er det nødvendige og absolutte opphavet til alt gradert og unødvendig. Noe vesensforskjellig fra mytevesener som Ra, Zeus og Odin, som egentlig har mer til felles med oss selv enn Gud. Guds egenskaper er på ingen måte tilfeldig innsatte beskrivelser, men noe menneskehetens dyktigste tenkere har brukt livsverk på å utlede med nødvendighet, fra Aristoteles til Aquinas, til dagens forsvarere. Igjen – disse utledningene har skjedd innenfor klassisk, og stor del av andre typer teisme. Man kan fint være uenig i alt dette, men man kan ikke late som om det ikke er det som blir sagt.

En utilstrekkelig metode

Moderne naturvitenskapelig metode på sin side ble utviklet omkring 1600-tallet med den eksplisitte hensikt å forutsi og kontrollere hendelser, basert på oppdeling ned til fundamentalpartikler, for å kunne puttes inn i matematiske modeller. For eksempel behandler. fysikk størrelser som er abstrahert fra konkrete virkeligheter, men ikke konkrete virkeligheter selv. Dette gir oss i høyeste grad sanne forklaringer, men det gir oss ikke tilstrekkelige forklaringer i det hele. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å gi en sammenhengende forklaring på virkeligheten omkring oss. Premissene for naturvitenskap er filosofisk baserte, og kan ikke garantere for seg selv, og konklusjonen av naturvitenskap må likedan tolkes ved bruk av filosofi. Selv om fristelsen til å innlemme all oppnåelig kunnskap under naturvitenskapelig metode er stor, fører den beviselig til absurde og inkoherente resultater når det blir tatt for langt.

En av pionerne var Sir Francis Bacon. Han visste at målet med metoden var kontroll og forutsigbarhet, og lot seg ikke lure til å la den ta over hele hans helhetlige virkelighetsforståelse. Metodologisk naturalisme leder på ingen måte til konklusjonen av at natur er alt som eksisterer som et lukket system. Metodologisk meningsløshet legitimerer ikke virkelig meningsløshet. Det er en kategorifeil. Han holdt like fast på iboende hensikter og essenser eller former i naturen, i god tråd med tradisjonen etter Aristoteles.

Som filosofen Charles Taylor sa på en forelesning på Blindern nylig:

“The scientific method was dependent on purging everything that resembled intentions and meaning, but when we’re back to describing other things, like human life, we’ve lost all our tools.”

For her starter dessverre Solli Sal på sin vandring med konklusjoner som ikke følger, med forvekslinger mellom hva som faktisk er naturvitenskap, og hva som er trosbasert materialistisk eller naturalistisk filosofi. Naturvitenskapelig metode er å sammenligne med en metalldetektor: En enormt effektiv og verdifull metalldetektor, men som likevel har et begrenset bruksområde, og som ikke er kvalifisert til å si noe om alt som ikke er metall.

Mener man at vitenskapens spenn er større, og omfavner alt av kunnskap, matematiske resonnementer og logiske regler, kan vi raskt rettferdiggjøre plasseringen av både filosofi og teologi under samlebetegnelsen vitenskap. Hvilken ironi!

“The world is an astonishing place, and the idea that we have in our possession the basic tools needed to understand it is no more credible now than it was in Aristotle’s day.”
– Thomas Nagel, ateistisk amerikansk filosof

Derfor har heller ikke moderne naturvitenskap gjort noe fra eller til for å minske sannsynligheten av Guds eksistens, noe mer enn hva metalldetektoren har begrenset troverdigheten til biologisk materiale.

Tull med kausalitet

Solli Sal sier at kausalitetsbegrepet ble plukket fra hverandre av David Hume på 1700-tallet. Det er en problematisk ting å si på en rekke områder. For det første finnes det en rekke gode motsvar på Hume som mange anser som ødeleggende. For en tenker i realistisk filosofisk tradisjon, som den etter Aristoteles og Aquinas, utgjør ikke kausalitet noe problem. Effektiv kausalitet er faktisk så selvinnlysende at vi trenger gode grunner for å i det hele tatt betvile det, på samme måte som eksistensen av en ytre verden eller av andre personer. Det later ikke til å eksistere noe troverdig alternativ. Effekter uten årsaker ville i så fall ha kommet ut av ingenting. Men et reelt ingenting har ingen egenskaper eller potensialer til å utføre noe. Hume gir oss heller aldri gode grunner til å tvile på kausalitetsbegreper. Stjerneargumentet hans er at vi ikke kan bevise at alle effekter har en årsak, og at vi i det minste kan forestille oss at effekter foregår uten årsaker. Er den naturlige konklusjonen av dette at ikke alle effekter trenger en effektiv årsak? Naturligvis ikke.

I beste fall har Hume sett for seg en effekt uten å samtidig se for seg årsaken. Hvis alt jeg ser for meg, er en isbit som smelter, er det ikke fornuftig å tro at dette foregår uten grunn, men jeg vil ta det som en selvfølge at den for eksempel smeltes som følge av varmeenergi fra sitt eksterne miljø. Hume ble forstyrret av sin ekstreme empiristisk-baserte kunnskapsteori. Men å bruke slike eksempler for å forsvare en slik teori, er bare sirkelargumentasjon. Det er lov å bruke sunn klassisk fornuft også. Uten en ekte nødvendighet av kausalitet, blir det umulig å drive troverdig naturvitenskap.

Noen ganger blir kvantefysikk trukket frem som et endelig bevis på at ikke alle effekter trenger årsaker, med kvantepartikler som tilsynelatende popper inn og ut av fysisk eksistens, eller radioaktivt materiale som brytes ned på et tilfeldig tidspunkt t eller t+1. Ingen optimal situasjon for de som ønsker at naturvitenskapens rolle skal være kontroll og forutsigbarhet, men fortsatt ingen trussel for kausalitetsprinsippet. Kausalitet er noe annet enn determinisme. Kausalitetsbegrepet hører nemlig i stor grad til filosofiens domene – ikke naturvitenskapens. At kvantefysikk beskriver overgangen til atomet uten å henvise til årsaken viser på ingen måte at en slik årsak ikke eksisterer. På samme måte beskriver Keplers lover planetenes baner uten å henvise til årsaken for disse banene. Skal vi dermed konkludere med at banene ikke har noen årsak? Overhodet ikke!

En natur med hensikter

Solli Sal sier videre at moderne naturvitenskap har demonstrert hinsides tvil at naturen er uten formål og årsaker. Hvor får han dette fra? Elimineringen av hensikter og mening er på ingen måte et resultat eller en oppdagelse av naturvitenskap, men er en filosofisk tolkning av naturvitenskap. En mekanistisk tankegang var på mange måter det mest uheldige ved den filosofiske vendingen, representert ved personer som Hume, Descartes, Locke og Hobbes. Problemet er at den rett og slett ikke er troverdig, av en mengde grunner, og har ført moderne filosofi inn i en masse nye, absurde og unødvendige problemer, som spenner alt fra kausalitet og induksjon til moral og forholdet mellom kropp og bevissthet. Mange tenkere tar i vår tid til orde for at vi nettopp må forstå naturen gjennom former og iboende hensikter dersom vi skal ha noe håp om en holistisk virkelighetsforståelse. Naturvitenskapen er dessuten en kontinuerlig jakt etter årsaker. Aristoteles-inspirerte ideer lever videre i beste grad, og bekreftes vel så mye av naturvitenskapelig fremgang. Max Delbrück, tysk-amerikansk biofysiker og nobelprisvinner, sa det godt:

“If the Nobel Prize could be awarded posthumously, I think they should consider Aristotle for the discovery of the principle implied in DNA. (…) ..the reason for the lack of appreciation, among scientists, of Aristotle’s scheme lies in our having been blinded for 300 years by the Newtonian view of the world”

Og til sist, men ikke minst: Hva er en naturlov, dersom den ikke er et av uttrykkene for eksistensen av klassisk forståtte retninger i naturen? Hva er en kjemisk sammensetning, dersom den ikke er uttrykk for en klassisk forstått substans? Hva er en menneskelig intensjon, dersom den ikke er uttrykk for noe rettet utover seg selv? Wittgenstein beskriver hvordan en av de største illusjonene i moderniteten, er å tro at naturlover kan brukes som forklaring på naturlige fenomener. Moderne selvfølgeligheter må revurderes på ny.

Fra fornuft til Gud

Det finnes en rekke grunner til at vi kan føre fornuftbaserte argumentasjonsrekker og holde til at en klassisk forstått Gud må være den dypeste virkeligheten, fremfor et kausalt lukket naturlig system som ikke kan gjøre rede for sin egen eksistens. Mange varianter av klassisk filosofi som hevder at man faktisk kan bevise Gud, leverer aktuelle argumenter, og lever videre i beste velgående den dag i dag. Opplysningsfilosofer og andre som skulle ha motbevist dette, er fortsatt i skuddlinjen, med vekslende hell. Solli Sal har rett i at en slik generell åpenbaring ikke ville få oss til å konkludere med at kristendommen er sann, men den får oss til å forstå at vi må tøye oss lenger for å forstå virkeligheten, og det er et godt utgangspunkt for å undersøke om denne Gud har åpenbart seg spesielt i historien gjennom personen Jesus Kristus, som kan etterforskes på egne termer.

Solli Sal skriver at mange religiøse fremstår som om de ønsker et naturvitenskapelig stempel på troen sin. Jeg er faktisk enig med ham i at dette er problematisk. Naturvitenskap har hatt enorm fremgang helt siden beste middelalder, og man kan føle seg fristet over å kaste seg på bølgen. Men dessverre er naturvitenskap fortsatt bare en metalldetektor, uansett hvor effektiv den måtte være, og ethvert ukritisk forsøk på å bruke den langt innenfor filosofiske domener, er i verste fall sterkt misledende. Dens autoritet er fortjent, men hører ikke hjemme overalt.

Å si at filosofien må bøye seg for naturvitenskapen, er dypt problematisk. Det fører oss til å forutsette en kunnskapsteori for å bevise en kunnskapsteori – en kunnskapsteori som ikke kan gjøre rede for seg selv, og som bringer med seg en rekke inkoherente påstander. Den fritar oss fra å måtte tenke dypt og kritisk rundt hvordan virkeligheten faktisk er skrudd sammen, både slik vi oppfatter den, og slik den må være i seg selv. Filosofi er ingen tjener for naturvitenskapen, men er den majestetiske dronningen av alle vitenskaper.

Kristne må igjen lære å fordype seg i både naturvitenskaper og filosofi. Filosofien troner fortsatt over alle i vårt søk etter ultimate virkeligheter.

Solli Sal skriver: «Sorte hull, elektroner, ja selv levende dinosaurer, er uobserverbare entiteter som blir predikert av teorier det ikke råder særlig tvil om at stemmer for vår verden. Likevel har vi god grunn til å tro på deres eksistens.»
Her kan vi fint svare: Ja, akkurat som Gud!

Aquinas skriver om at Sannheten er Én. Kristne, så vel som ateister og buddhister, burde ha den største interesse av å utforske det fantastiske skaperverk – unnskyld, naturen – som vi er plassert i, om den består av multivers, mirakler i Midt-Østen, higgsbosoner eller andre ting. I teorien kan sannheten bare bygge opp til én, og den må være vår motivasjon – over alt.

Etterord: Nå ligger det altså en grunnleggende holdning av en scientisme under denne typen innlegg, nemlig filosofien om at bare naturvitenskap kan gi oss ekte kunnskap, så jeg kommer snart til å vie et eget innlegg til å forsøke å plukke fra hverandre den typen tankegang mer systematisk.

Sjekk også ut…

Svar fra Espen Ottosen
Svar fra Bjørn Are Davidsen

Så hvorfor ikke bare skrive en bok?

Denne posten er veldig på tankestadiet, men følte for å lufte det her. Jeg har dessuten ingenting imot om noen ønsker å komme meg i forkjøpet, så lenge de gjør en grundig jobb. I løpet av denne påska har jeg blitt slått av en enkel tanke: Men hvorfor ikke bare en bok?

En bok som gir en (forholdsvis) enkel innføring i klassisk filosofi og klassisk teisme, og som kan gjøre det underholdende selv for nysgjerrige ungdommer og begynnende lekmenn. Som kan vise hvorfor dette er høyst relevant i dagens diskusjon om Guds eksistens, hvordan menneskesinnet fungerer, hva religiøs tro er og hvordan den forholder seg til fornuft, naturens mekanismer, menneskets evne til kunnskap, om moral, politikk, religion, sekularisering, osv.

write-a-book

Det virker kanskje arrogant for en 25-åring å tro at han kan skrive en bok som i stor grad skal forsøke å fortelle moderne mennesker hvorfor de tenker feil, hvorfor mennesker være materie OG sjel/form, og hvorfor noe slikt som Gud  eksistere. Heldigvis baserer jeg meg ikke på eget verk, men en syntese og klargjøring av geniale mennesker før meg og samtidig med meg. En slik bok ville inneholdt en solid referanseliste, med forslag til de som måtte ønske å lese seg opp på hvert enkelt tema med større presisjon og teknikk. En sniktitt for utålmodige kan man allerede finne øverst på fanen. Jeg er dessuten velsigna med å ha mennesker rundt meg som kan sikre høy kvalitet på både innhold og utlegning.

Norsk språk mangler generelt en bok som sammenhengende legger ut det klassiske perspektivet, med et solid argument til hvorfor dette utgangspunktet er overlegent til den “moderne”, mekaniske forståelsen. Hvorfor vi nødvendigvis må konkludere med at det eksisterer en allmektig og allvitende Gud. Hvorfor virkeligheten ikke kan være fullstendig fysisk, og ikke kan forstås mekanisk. Hvorfor naturen må forstås gjennom visse kategorier eller former, og ikke på naturlovsstyrt partikkelnivå. Hvorfor naturen ikke er meningsløs, men er iboende “målrettet”. Nettopp hvorfor, i ordene til Bentley Hart, ekte filosofisk ateisme er så fundamentalt irrasjonelt og logisk usammenhengende, at det burde anses som overtro?

Dette er meget ambisiøse påstander, og det krever nok minst en bok for i det hele tatt å gi en oversikt over hvordan de kan forsvares. Den religionsfiendlige har generelt i dag en tilsynelatende fordel av at det krever mindre tid og plass for å angripe motstanderen enn vice versa.

Så kom GJERNE med innspill på mail, Facebook eller kommentarfelt. Både om du ville vært interessert i å lese noe slikt, temaforslag, samarbeidsforslag og tittelforslag (som er litt bedre enn mitt forslag øverst). Litt mer om innhold følger under.

Jeg tenker grovt sett at en slik bok burde inneholdt fire deler:

 • Introduksjon til tema og diskusjonen i dag
 • En negativ del, med hvorfor metafysisk materialisme og naturalisme (les: ateisme) vises å være lite troverdig
 • En positiv del, hvor en klassisk forståelse av natur og Gud vises å være troverdig
 • En add-on med litt spesifikt om ulike tema, som f.eks. evolusjon, tro og fornuft, Jesu’ oppstandelse, kirkehistorie, den grusomme (les: egentlig ganske konstruktive) middelalderen eller naturvitenskap i møte med kristen tro.

Jeg har dessuten lyst til å fokusere på to temaer som jeg har særlig interesse for, og mener er spesielt relevante:

 • Metafysikk og naturfilosofi
 • Sinnsfilosofi

aanda

Så hvorfor trenger Norge en slik bok? Vel, jeg kan komme på noen grunner from the top of my head. Fordi…

 • Veldig få forsvarer et klassisk perspektiv i dagens Norge, til tross for at dette utgjør mesteparten av filosofisk og teologisk tradisjon
 • Det klassiske perspektivet har blitt urettferdig avvist, og er på vei tilbake for fullt
 • Mange teister og ateister tror at det de holder til eller avviser, virkelig bare er en slags “superutgave” av Zeus, istedenfor en Gud som er bl.a. den nødvendige Eksistensen selv
 • Mange teister og ateister tror at definisjon av tro er blind lojalitet, snarere enn en uunværlig komplementær og gjensidig konstruktiv del av fornuften
 • Fordi tro uten fornuft (fideisme) med god grunn fordømmes av Den katolske kirke
 • Mange tror at naturvitenskapens fremskritt har gjort Gud eksistens mindre sannsynlig
 • Mange ateister tror at “gud” bare er en tilfeldig hypotese med tilfeldige egenskaper, snarere enn å være en nødvendig eksistens med nødvendige egenskaper, som kan deduseres gjennom fornuft
 • Mange ateister ikke er klar over hvor skjørt og trosbasert (blind eller begrunnet) deres egen underliggende materialisme/fysikalisme/naturalisme er
 • “Naturvitenskapelige” gudsbevis (som Kalam eller Fine-tuning) har ulempen av å måtte forholde seg til sannsynligheter og “mest trolige forklaring”, snarere enn absolutte nødvendigheter
 • Sekularisme ofte utgir seg for å være en “nøytral” inkluderende felles utgangspunkt, til tross for at den baserer seg på en meeeget tvilsom metafysikk
 • Noen tror det finnes gode grunner for å tro at mennesket og hjernen vår er utelukkende fysisk og mekanisk
 • Noen tror det finnes gode grunner for å si at naturen ikke har iboende hensikter eller “rettethet”
 • Noen tror det finnes gode grunner for å si at moral egentlig bare er en subjektiv, genetisk bestemt, sosialkonstruert illusjon
 • Noen tror at det kan finnes en fysisk forklaring på universets eksistens, snarere enn å være fundamentert i noe med virkelige metafysiske forutsetninger (som f.eks. Gud i en klassisk forståelse) for å være en årsak til unødvendig eksistens
 • Mange naturalistiske argumenter for ting som overnevnte ikke er basert på logisk sammenhengende resonnementer, men snarere en dogmatisk lojalitet til deres allerede eksisterende virkelighetsforståelse
 • Mange som sier at “naturvitenskapen har bevist…<sett inn oppspinn her>”, ikke ser forskjellen på den påstanden og “min materialistiske virkelighetsforståelse forutsetter…”
 • Mange begår kategorifeil og logiske feil i samtale om Gud, filosofi og naturvitenskap
 • Respekterte meningsytrere som Hege Ulstein og John Egeland kan lire av seg rent tøv, som her og her. Når religion og Gud nevnes i norsk media for øvrig, er det gjerne på et banalt nivå
 • I forlengelsen av det: At noen ikke er klar over at logikk og fornuft har vært blant religionenes største styrker siste årtusener
 • Noen kristne tror det finnes noen god grunn til å avvise evolusjonsteorien (i dens mest fundamentale form), eller holde til en jord som bare er 6.000 eller 10.000 år gammel
 • Fundamentalisme må bekjempes på begge sider av skalaen

Så til slutt mine egne egoistiske grunner:

 • Helt siden jeg var liten, har jeg alltid hatt et behov for å være først. Etter at planen om å gi ut kokebok som 8-åring, og romanen om gutten Charles og kompisen hans som smuglet seg med i en båt fra Dover til Lisboa i middelalderen som 12-åring gikk i vasken, etterfulgt av å alltid skulle være yngste sjakkmester eller yngste spiller og helst kaptein på A-laget i 3. divisjon, frister naturligvis tanken om å skrive om filosofi i ung alder, som kan skape muligheter for nye prosjekter
 • Uten deadline, kan jeg jobbe nøye for å få alt nøye kvalitetssikret, med gode referanser. Flere år om nødvendig
 • Noe slikt ville gjort meg spesielt effektivt i å jobbe frem mot en eventuell doktorgrad i filosofi

Tanker? Protester? Forslag? Det setter jeg gjerne pris på! :)

Grillsesong for kristne

Siden det kan være noen interesserte blant leserne her, tenkte jeg spesielt å nevne noen arrangementer jeg skal være med på i uke 13. Dette er et konsept som heter “Grill en kristen”, og gir tilhørerne fri mulighet for å spørre en kristen eller et helt panel om vanskelige spørsmål man lurer på, med eller uten introduksjon til enkelttema. Mens diskusjoner på nett har en tendens til å føre med seg en del misforståelser og ender opp med å snakke forbi hverandre, hjelper det ofte å komme sammen i gode settinger.

De relevante arrangementene er:

Mandag, 24. mars
Lillestrøm Videregående Skole, kl. 11.30
Tema Gud, kristendom, filosofi og vitenskap, med diskusjon
Facebook-link til event

Onsdag, 26. mars
Oslo Katedralskole, kl. 11.30
Panel på to personer
Fire utvalgte tema med fri mikrofon i salen

Onsdag, 26. mars
Blindern, Wilhelm Bjerknes hus, kl. 14.15
Panel på tre personer
Fri mikrofon i salen og innsendte spørsmål på SMS
Facebook-link til event

Jeg gleder meg!

Sjekk dessuten ut programmet til hele Skepsis-uka på Blindern, i regi av NKSS Laget. Mange spennende tema og flere muligheter til å stille opp med dine kritiske spørsmål!

Anbefalinger for en smartere hverdag

I tiden etter Petter Dass har det vært større pågang med forespørsler om foredrag. Siden jeg foretrekker å møte folk fysisk og prøve ut idèene mot kloke hoder, har det dessverre blitt dårlig med tid til innlegg her og andre steder i det siste. Et par nye er på vei.

Hvis dere ønsker å få en tale om tema som kristen tro, vitenskap, filosofi, menneskehandel, samfunnsengasjement, bevis for Guds eksistens eller falsifisering av filosofisk materialisme; send gjerne en mail til adressen på høyre side. På LinkedIn scorer jeg visstnok høyest på “public speaking”, så jeg håper det kan gi tilhørere et interessant innhold på en (relativt) underholdende måte. For målgrupper fra konfirmanter, til ungdommer, studenter og voksne. Lett eller tungt nivå.

Anbefaler dessuten fremdeles ulike tema fra de dyktige menneskene i Tankesmien Skaperkraft. Fra menneskeverd og skribentkurs til entreprenørskap.

Rundt om i Norge har jeg derimot lovet en oppdatert anbefalingsliste med bøker og annet. Let’s face it: Mot verdenshistoriens store tenkere, som har skrevet gode bøker om alle mulige slags tema, er våre egne idèer og tanker veldig lite verdt om vi starter fra bunnen av. Derfor burde det vært obligatorisk å lese seg opp før man entrer slike debatter på høyere nivå. Folk som bruker mesteparten av sin tid på nettforum, kommentarfelt og Youtube, og ikke prioriterer å pløye gjennom grunnleggende bøker, gjør gjerne ethvert forsøk på en innholdsrik diskusjon vanskelig. Der vil jeg starte med å anbefale Harry Frankfurt med den herlige lille håndboka On Bullshit.

IMG_1175
Yes, I’m looking at you…

Bøker har dessuten den fordelen av å kunne fortelle historier fra A til Å, og er ikke begrenset til få tegn og sporadiske tema. Jeg burde strengt tatt få royalties av dette, men…lønn i himmelen og alt det der. Så, her er en oppdatert liste. For mer info; trykk på link. Overskriftene er noe glidende, men er en grov oversikt:

Bøker

Spesielt anbefalt

David Bentley Hart – The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss (Les hvorfor her.)
Edward Feser – The Last Superstition (Hallvard Jørgensen har et fint resyme her)

Mot nyateisme/ateisme/materialisme

Bjørn Are Davidsen – Svar på tiltale
David Bentley Hart – Atheist Delusions: The Christian Revolution and Its Fashionable Enemies (Veldig god. Med fokus på historiemyter)
David Marshall – The Truth Behind the New Atheism: Responding to the Emerging Challenges to God and Christianity
Patrick Madrid & Kenneth Hensley – The Godless Delusion: A Catholic Challenge to Modern Atheism (Lettvekter, men lesverdig)
Peter Williams – A Sceptic’s Guide to Atheism
Tim Keller – The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism

Historie med fokus på kristen tro og fremvekst av vitenskap

Alfred North Whitehead – Science and the Modern World
Edward Grant – A History of Natural Philosophy: From the Ancient World to the Nineteenth Century

James Hannam – God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science

James Hannam – The Genesis of Science: How the Christian Middle Ages Launched the Scientific Revolution

Bevis for Jesu’ oppstandelse

Gary R. Habermas & Michael R. Licona – The Case for the Resurrection of Jesus
Lee Strobel – The Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence of Jesus (Student Edition) (En fin og lettlest innføring til tema for tenåringer og studenter, men en lettvekter i forhold til de andre bøkene på lista her)
Michael R. Licona – The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach
N. T. Wright – The Resurrection of the Son of God (Anbefalt. Wright er trolig verdens ledende bibelhistoriker)

Thomisme (Filosofi i tradisjon etter Thomas Aquinas)

Christopher Martin – Thomas Aquinas: God and Explanations
Edward Feser – Aquinas
Edward Feser – Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction
Etienne Gilson – Thomistic Realism and the Critique of Knowledge
Ralph McInerny – Praeambula Fideo: Thomism and the God of the Philosophers
Reginald Garrigou-Lagrange – Reality: A Synthesis of Thomistic Thought
Thomas Aquinas – Summa Theologica

Sinnsfilosofi aka Philosophy of Mind

E. J. Lowe – An Introduction to the Philosophy of Mind
Edward Feser – Philosophy of Mind
James D. Madden – Mind, Matter & Nature: A Thomistic Proposal for the Philosophy of Mind (En glitrende innføring om thomisme i menneskesinnet, i konkurranse med materialisme og dualisme)
James Ross – Thought and World: The Hidden Necessities
John Searle – The Rediscovery of the Mind
Mortimer Adler – Intellect: Mind over Matter
William Jaworski – Philosophy of Mind: A Comprehensive Introduction

Filosofi, metafysikk og naturfilosofi

Alex Rosenberg – The Atheist’s Guide to Reality
Brian Ellis – The Philosophy of Nature: A Guide to the New Essentialism
David Oderberg – Real Essentialism
Thomas Nagel – Mind and Cosmos
William Wallace – The Elements of Philosophy: A Compendium for Philosophers and Theologians

Naturvitenskap og filosofi

Alvin Plantinga – Where the Conflict Really Lies
Anthony Rizzi – Science before Science
Bernard D’Espagnat – On Physics and Philosophy
Edward A. Burtt – The Metaphysical Foundations of Modern Science
Sir James Jeans – Physics and Philosophy
Sir Roger Penrose – The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe
Stephen Barr – Moderne Physics and Ancient Faith
Tim Maudlin – Philosophy of Physics: Space and Time
Paul Davies – The Matter Myth
Paul Davies – The Mind of God

Evolusjon spesielt

Conor Cunningham – Darwin’s Pious Idea: Why the Ultra-Darwinists and Creationists Both Get It Wrong
Etienne Gilson – From Aristotle to Darwin & Back Again

Diverse

Brad Gregory – The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society
Brian Davies – The Reality of God and the Problem of Evil
C. S. Lewis – The Complete C. S. Lewis Signature Classics
G. K. Chesterton – Heretics
G. K. Chesterton – Orthodoxy
John Gray – Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals
Os Guinness – God in the Dark: The Assurance of Faith Beyond a Shadow of Doubt
Paul Copan – Is God a Moral Monster
(Fokus på vanskelige historier i Det gamle testamentet)
The Blackwell Companion to Natural Theology (En solid fremstilling av ledende modernistiske argumenter for Gud)

Anbefalte artikler

Edward Feser – Hitting the metaphysical snooze button
Edward Feser om scientisme
James Ross (ft. Saul Kripke) – Immaterial Aspects 0f Thought
Michel Bitbol – Materialism, stances and open-mindedness
Nancy Cartwright – No God, No Laws
Thomas Nagel – Core of Mind and Cosmos
Thomas Nagel – What is it Like To Be a Bat
Stephen Barr om kvantefysikk og Gud

Anbefalte forelesninger

(Tips: Laste ned og høre på reise, i skogen eller på trening)

Brad Gregory – The Unintended Reformation
Edward Feser, Stephen Barr, Alvin Plantinga, Jay Richards, Michael Behe, William Carroll, Benjamin Wiker – Science and Faith Conference 2012: Can Science inform our Understanding of Faith?
Edward Feser – An Aristotelian Proof of the Existence of God
Edward Feser – Gjennomgang av TLS, del 1
Edward Feser – Gjennomgang av TLS, del 2
Francis Collins – The Language of God
G. K. Chesterton – Audiobooks of Heretics and Orthodoxy
John Leslie og Robert Kuhn – Closer to Truth
Keith Ward – Gresham Lectures
Michael Ramsden – Calling the Humanist Bluff
Os Guinness – Can Freedom Last Forever
Os Guinness – Time for Truth
Peter Adamson – History of Philosophy without any gaps

“Freedom requires virtue. Virtue requires faith. Faith requires freedom!”
– Os Guinness

Anbefalte bloggere

I menyen til høyre!

Science gone wrong – når liv ikke eksisterer

Science gone wrong – Philosophy done poorly

Som langvarige lesere av denne bloggen vil ha fått med seg, er et tilbakevendende tema å peke på inkompetansen av scientisme og i forlengelsen av det – den store trusselen av å vie naturvitenskap til materialisme.

Til denne ukas Hall of Shame. Lawrence Krauss har tidligere fått en fast plass her, men hvorfor ikke se hva som foregår i respekterte-men-ikke-akkurat-helt-nøytrale-tidsskrifter som f.eks. Scientific American? Ferris Jabr forteller deg nemlig her om hvorfor liv ikke egentlig…wait for it…eksisterer!

Ultimate-No-Life-Test-2

Men mannen er da profesjonell? Hva er argumentet? Du er kanskje fristet til å tro at Jabr har en god begrunnelse? 

– Man skulle tro det, men nei.

Begrunnelsen går nemlig i denne gaten: Vi er likevel bare en sammensetning av atomer av ulik kompleksitet. Siden det ikke er noen skarp grense mellom kompleksiteten av atomene som utgjør liv, og ikke-liv, må vi konkludere med at konseptet om liv bare er en fiktiv illusjon, skapt av oss selv. Mens andre materialister (f.eks. emergentister) vil peke på at fenomen som liv oppstår på et høyere kompleksitetsnivå, mener Jabr at det ikke er noen grunn til å gjøre selv det.

Hvis du tror dette er en billig karikatur, kan du heller få den relevante delen direkte fra ham selv (eller lese hele stykket). Jabr skal ha honnør for sitt forsøk på å være konsekvent:

“Why is defining life so frustratingly difficult? Why have scientists and philosophers failed for centuries to find a specific physical property or set of properties that clearly separates the living from the inanimate? Because such a property does not exist. Life is a concept that we invented. On the most fundamental level, all matter that exists is an arrangement of atoms and their constituent particles. These arrangements fall onto an immense spectrum of complexity, from a single hydrogen atom to something as intricate as a brain. In trying to define life, we have drawn a line at an arbitrary level of complexity and declared that everything above that border is alive and everything below it is not. In truth, this division does not exist outside the mind. There is no threshold at which a collection of atoms suddenly becomes alive, no categorical distinction between the living and inanimate, no Frankensteinian spark. We have failed to define life because there was never anything to define in the first place.”

Kjenner du igjen argumentet? Ikke rart. Det er nemlig mistenkelig likt det samme argumentet som ble brukt for å forklare vekk menneskesinnet med mentalt liv, drømmer, tanker og bevissthet som illusjoner i et tidligere innlegg om mindblowing. Hvor man først har definerert virkeligheten til en mangelfull filosofisk posisjon som ikke har rom for slike fenomen, for siden å feie dem under teppet som illusjoner.

– Vel, de passa jo ikke inn, gjorde de vel? Det er jo mye lettere å bare feie et par problemer under teppet, enn å måtte rejustere hele ens filosofiske forståelse (eller innbille meg selv at jeg ikke driver med filosofi, men “vitenskap”)?

Nå, fører våre tilsynelatende problemer med å definere liv til en konklusjon hvor livet egentlig ikke eksisterer?

– Åpenbart ikke!

En mer sannsynlig forklaring, er at liv er noe mer enn en tilfeldig samling av atomer (ca. 10^28 atomer for å være nøyaktig). At et levende vesen er en reell ontologisk enhet. Selv om vi består av stjernestøv aka karbon, kan ikke delene i materien forstås uten helheten, som selv agnostiske Paul Davies gjentar til det kjedsommelige. Dette kvalitative.

Vitenskapelig metode sitt behov for å bryte ned, kvantifisere, og plassere ting inn i matematiske modeller tar ikke alltid høyde for dette, uten ekstra filosofisk input. Nok en grunn til at vi må ta avstand fra en snever virkelighetsforståelse, basert på slik scientisme (se nedenfor), og benytte flere verktøy for å få reell forståelse av virkeligheten omkring oss. At et fenomen ikke passer inn under en bestemt forståelse av et gitt verktøy, gir ikke rettighet til å feie hele fenomenet under teppet, verken med menneskesinn eller liv. Det blir en for billig utvei. Uansett, selv om liv vanskelig skulle la seg definere, er nettopp liv og bevissthet en forutsetning for at noe i det hele tatt kan la seg definere. Siden det er vi bevisste mennesker som gjør dette, og som er årsaken til at selv Jabr begynte å tenke på dette i utgangspunktet.

Selv om NASA sine definisjoner måtte være utydelige, er det likevel ikke så vanskelig å definere liv dersom vi ser på det med en litt annen naturforståelse, som f.eks. hos Aristoteles. Aristoteles og Aquinas beskriver liv som “evnen til å bevege seg selv”. Altså det vi kaller for “immanent/iboende kausalitet” eller evnen til å starte årsakskjeder innenfra. Skjønt, for en materialist som likevel tror at alle våre handlinger, bevissthet og tanker er et resultat av fastbestemte nervefyringer, kolliderende atomer og kjemiske prosesser, og at vi derfor ikke har en reell fri vilje, kan dette være en hard ting å svelge. At dette samsvarer dårlig med Hume’s ikke-forklaringer om kausalitet (annet enn psykologiske forventninger), er ikke vårt problem.

Liv viser en evne til å skape en årsaksrekke som begynner hos aktøren selv, og som er teleologisk rettet mot aktørens egen hensikt. Noe analogt til dette finner vi hos både planter, dyr og mennesker. Dette første livsprinsippet, er hva vi ganske enkelt innenfor aristotelisk-thomistisk syn kaller for en sjel. Menneskets form. Ingen ektoplasma. Ingen magi. Ingen spøkelser. Ingen immaterielle “materialer”. Bare en sammenhengende forståelse av hvordan naturen fungerer. Aktualiteten av atomene i oss er subordinert til den høyere aktualiteten av menneskeformen. Vi er egentlig derfor ikke bare livløse atomer, på samme måte som en plante med våte blader ikke er vann eller ikke egentlig er bare tusenvis av andre substanser, men vannet er subordinert inn i plantens høyere aktualitet.

plant-growing-through-crack-in-concrete2

Filosof William Vallicella har skrevet et godt og mer omfattende tilsvar til originalartikkelen her.

Jeg oppdaget nylig en interessant artikkel  som biologen Aaron Hughes har skrevet om “The Folly of Scientism” (Scientismens dårskap) i The New Atlantis. Hele artikkelen fortjener lesning, men her er et par utvalgte, interessante sitater:

“Central to scientism is the grabbing of nearly the entire territory of what were once considered questions that properly belong to philosophy. Scientism takes science to be not only better than philosophy at answering such questions, but the only means of answering them.”

“Popper’s falsifiability criterion and similar essentialist definitions of science highlight the distinct but vital roles of both science and philosophy. The definitions show the necessary role of philosophy in undergirding and justifying science — protecting it from its potential for excess and self-devolution by, among other things, proposing clear distinctions between legitimate scientific theories and pseudoscientific theories that masquerade as science.”

“The positivist tradition in philosophy gave scientism a strong impetus by denying validity to any area of human knowledge outside of natural science. More recent advocates of scientism have taken the ironic but logical next step of denying any useful role for philosophy whatsoever, even the subservient philosophy of the positivist sort. But the last laugh, it seems, remains with the philosophers — for the advocates of scientism reveal conceptual confusions that are obvious upon philosophical reflection. Rather than rendering philosophy obsolete, scientism is setting the stage for its much-needed revival.… Continued insistence on the universal competence of science will serve only to undermine the credibility of science as a whole.”

 

Et ønske om å forstå tvinger oss til filosofi.

Les også:
Scientisme – filosofi uten fundament

Petter Dass’ ungdomsstipend

En liten skrytepost må vel være lov etter drøyt et halvt år med poster? Jeg lover å ikke la dette utarte seg til en rosablogg av den grunn (f.eks. trente jeg i går og spiste havregryn til frokost i dag, men det har jeg fremdeles ikke tenkt å fortelle dere eller vise dere bilde av)…

2013-12-05 22.43.27

Undertegnede mottok tidenes første Petter Dass-stipend i festlokalene til Vårt Land på torsdag. Stipendet deles ut til unge stemmer i debatten om religion og samfunn, etikk og verdier. I den anledning ønsker jeg å gi honnør til både Vårt Land, som skaper slike insentiver for å få unge ut i offentligheten. I tillegg kommer Tankesmien Skaperkraft, som trener, nettverker, arrangerer åpne skrivekurs og motiverer til aktivt samfunnsengasjement. Vi yngre mangler nok endel på livsvisdom, og har mye å lære av eldre veiledere, men kan forhåpentligvis bringe pågangsmot og et friske perspektiver inn i den offentlige samtalen.

Ofte er det en terskel for unge til å måtte legge ut meninger og tanker offentlig, hvor de kan bli kritisert, og hvor de attpåtil må forsvares. Det gjelder nok spesielt i debatter hvor religion eller tro er nevnt. Da er det ofte lite nåde å få, både muntlig, i sosiale medier og i kommentarfelter (selv om slikt ofte kan tas med ca. to og et halvt Dødehav med salt).

Slike priser gir inspirasjon til å lese grundigere, jobbe hardere, tenke mer og skrive enda bedre. Teisme generelt, og kristen tro spesielt, har i det minste fått seg nok en norsk forsvarer i møte med vitenskap, rasjonalitet, myter og populærkultur. Planene for 2014 er allerede mange, og kan gjerne bli enda fler! :)

For interesserte, var følgende fem poster med i begrunnelsen for seieren:

Bekjennelser fra en ekstremist (opprinnelig publisert i Natt og Dag, 25.01.13)

Fra kritikk til renessanse (publisert i Vårt Land 06.08.13 under tittelen “Nyateismen intellektuelt uholdbar” og linket til fra forsida av VG under den enda mer taboide-og-ikke-godkjente-av-meg-teksten “Ateismen har utspilt sin rolle”. Gøy!)

Når kritikere kritiserer kritikk – etter nyateismedebatten (08.08.13)

Mindblowing og andre eventyr (30.10.13)

Din tanke er fri – fri fra materie (06.11.13)

The final showdown: Kristen tro vs. vitenskap

(NB: Overskrift må leses med Europe spillende i bakgrunnen)

Beklager, det virker forresten som om det har sneket seg inn en liten skrivefeil i overskriften til denne posten. Huff, der holdt jeg nesten på å miste all min intellektuelle troverdighet som forsøkende filosof. Den korrekte tittelen skal naturligvis være “kristen tro vs. materialisme”. Filosofisk materialisme her forstått som troen på at hele virkeligheten nødvendigvis er materiell.

Det bringer oss direkte til kjernen av poenget. Det er nemlig veldig få vitenskapshistorikere og vitenskapsfilosofer som har tatt tanken om at det finnes en konflikt mellom kristen tro og vitenskap seriøst de siste 50 åra. Vitenskapshistoriker Colin Russell sier at denne hypotesen samsvarer så lite med virkeligheten, at det eneste som trenger forklaring, er hvordan denne myten oppsto i utgangspunktet. Vi burde derfor heller ikke ta dette seriøst. Likevel er det denne uvitende historien man ofte hører på populærnivå.

En venninne jeg kjenner fortalte meg at læreren hennes på videregående skole hadde spurt klassen om “typiske eksempler på motsetninger”. Et av svarene læreren ga var “tro og vitenskap”. Norsk lærerutdanning; du trenger mer filosofi!

Den egentlige krigen står mellom filosofisk materialisme (vanlig forstått) og religion. Disse er gjensidig utelukkende, men ingen av disse kan ta empirisk naturvitenskap til inntekt for seg selv, uten å sette det i kontekst av et bredere naturfilosofisk og metafysisk system. Spørsmålet er ikke om vi skal blindt tro på Gud eller på rasjonell vitenskap. Spørsmålet er om vi skal ha en rasjonelt begrunnet tro på materialisme, eller om vi kan ha en rasjonelt begrunnet tro på noe annet enn materialisme.

Foto: Frekk Forlag
Foto: Frekk Forlag

Dette ble godt eksemplifisert av astrofysiker og ateist Øystein Elgarøy i gårsdagens debatt med Davidsen og Pajchel om «naturvitenskap gjør religion overflødig» (litt som å spørre om en åre gjør båten overflødig?) på Litteraturhuset. Ryktene skal ha det til at Elgarøy konverterte fra kristendom til ateisme i godt voksen alder i møte med nyateistene Hitchens og Dawkins. Nå er det sjeldent et godt tegn å bli overbevist av slike filosofiske analfabeter med en åpenbar manglende forståelse for virkelighet (uavhengig av om de er religiøse eller ateistiske), men Elgarøy virker som en sympatisk fyr, så inntil det er bekreftet, skal vi la ham få tvilen til gode.

Han sa imidlertid følgende (NB: Jeg tok ikke notater, men tror jeg gjengir dette ganske presist): “Materialisme er ikke en forutsetning jeg tar med. Materialisme er mer en konklusjon av vitenskapelige resultater siste par hundre år”.

Dette viser en grunnleggende filosofisk tankefeil hos altfor mange høyst intelligente og mindre intelligente ateister. Troen på at naturvitenskap på noen som helst måte etablerer et filosofisk materialistisk virkelighetssyn, er overtro. Filosofisk materialisme er en positiv påstand, og kan ikke gjemme seg bak den negative men-ateisme-er-jo-bare-fravær-av-tro-så-jeg-trenger-ikke-å-bevise-noe-retorikken. Materialisme må støttes av gode filosofiske argumenter, i beste fall informert av naturvitenskap. Å tro at empirisk naturvitenskap kan gjøre denne jobben alene, er ekvivalent til å si at suksessen til skrujernet i verktøyskrinet, beviser at virkeligheten egentlig bare består av skruer. Eventuelt at suksessen til metalldetektoren i å finne metall, beviser at virkeligheten egentlig bare består av metall. Når det ikke er gode grunner for å tro at filosofisk materialisme er bevist, men heller grunner til å tro at det er falsifisert, slår dette beina under hele Elgarøy sitt ståsted.

Naturvitenskap, riktig forstått, har vært i konflikt med få, om noen, virkelige doktriner i jødisk-kristen tro gjennom århundrene. Verken Bacon, Galilei, Newton, Darwin, Hawking, Dawkins eller noen andre. Noen sier at kristen tro er mistenkelig flinke til å “tilpasse” seg naturvitenskap (som om det skulle være en retrett-strategi?). De har trolig en lav forståelse av vitenskapshistorie eller vitenskapsfilosofi. Flere av kirkefedrene, inkludert St. Augustin, rådet allerede i de første århundrene at Bibelen skulle tolkes i lys av rådende kunnskap/vitenskap (et stikk mot dagens kreasjonister):

“Usually, even a non-Christian knows something about the earth, the heavens, and the other elements of this world, about the motion and orbit of the stars and even their size and relative positions, about the predictable eclipses of the sun and moon, the cycles of the years and the seasons, about the kinds of animals, shrubs, stones, and so forth, and this knowledge he hold to as being certain from reason and experience. Now, it is a disgraceful and dangerous thing for an infidel to hear a Christian, presumably giving the meaning of Holy Scripture, talking nonsense on these topics; and we should take all means to prevent such an embarrassing situation, in which people show up vast ignorance in a Christian and laugh it to scorn. The shame is not so much that an ignorant individual is derided, but that people outside the household of faith think our sacred writers held such opinions, and, to the great loss of those for whose salvation we toil, the writers of our Scripture are criticized and rejected as unlearned men. If they find a Christian mistaken in a field which they themselves know well and hear him maintaining his foolish opinions about our books, how are they going to believe those books in matters concerning the resurrection of the dead, the hope of eternal life, and the kingdom of heaven, when they think their pages are full of falsehoods and on facts which they themselves have learnt from experience and the light of reason?

Reckless and incompetent expounders of Holy Scripture bring untold trouble and sorrow on their wiser brethren when they are caught in one of their mischievous false opinions and are taken to task by those who are not bound by the authority of our sacred books. For then, to defend their utterly foolish and obviously untrue statements, they will try to call upon Holy Scripture for proof and even recite from memory many passages which they think support their position, although they understand neither what they say nor the things about which they make assertion.”
– St. Augustin. Hentet fra «The Literal Meaning of Genesis».

477px-Saint_Augustine_by_Philippe_de_Champaigne

Siden dette grunnleggende sett handler om filosofi, på samme måte som naturvitenskap opprinnelig springer ut fra enkeltgrenen “Philosophy of Nature”, våger jeg den små-arrogante påstanden om at det virker som om vitenskapsmannen Elgarøy ikke virker til å helt vite hva vitenskap er i den store sammenhengen. Noe som kan virke litt kjennetegnende for personer som påstått omvendes til ateisme gjennom nettopp vitenskap, før forhåpentligvis dybde i filosofi kan bringe dem tilbake.

Elgarøy fortsetter så med: “(…) og hittil har vi ikke observert noe som en sjel eller Gud”. Jeg kan selv bare spekulere i at med å “observere” mener Elgarøy å “empirisk verifisere”. Siden Gud ikke inngår i den materielle naturen som et fysisk vesen (à là Odin eller flygende spaghettimonstre) blant andre vesener, og sjelen bare delvis gjør det, er dette derfor igjen å definere seg ut av muligheten for forståelse.

Elgarøy supplerer dette med å si at “(…) vitenskapen har vist oss de ulike formene for kausalitet og har funnet ut at naturlovene samsvarer godt med virkeligheten”. Dette er et stykke på vei sant, men misvisende dersom det forsøkes brukt til forsvar for egen virkelighetsforståelse, siden vi fortsatt ikke har en anelse om hva kausalitet er, eller hva naturlover er. En forståelse som virker umulig for en mekanisk, materialistisk forståelse. Materialisme må operere med mange “brute facts”, som den trolig i prinsippet er definert ut av å kunne besvare.

Jaså, naturlovene bare er sier du? Hva vil det egentlig si? Hva har du svart på? Nancy Cartwright ønsker deg lykke til med å besvare det! (PS: Problemet forsvinner i stor grad med en aristotelisk-thomistisk forståelse).

“I pay these guys [physicists] next door to find out what the natural laws really are, and they’re only letting me down”
– John Searle i forelesning

Går vi derimot løs på den filosofiske oppgaven, kan jeg som prøvende thomist og tilhenger av aristotelisk metafysikk “verifisere” sjelen gjennom det å være et menneske, siden sjelen ikke er noe mer magisk enn “formen” til mennesket. En “rational soul”. Det som gjør meg til den (forholdsvis) rasjonelle personen Daniel Joachim, og ikke en biologisk, automatisert zombie. Jeg verifiserer dette ved å være i stand til å bruke intellektet mitt og ved å ha muligheten til å velge. Jeg kan “verifisere” Gud gjennom min eksistens, universets eksistens, mønstre i Hans naturlige åpenbaring, og ved å spore muligheten for kausalitet og forandring akkurat nå tilbake til det Aquinas beskriver gjennom hundrevis av sider som “Unmoved Mover”, “First Cause” og “Supreme Intelligence”. Et vesen som er “Pure Act”, og samsvarer med hva klassisk teisme beskriver som Gud.

Naturvitenskap er agnostisk (uavhengig) i dette tilfellet, og man må heller gå løs på den mye mer kompliserte oppgaven med å filosofere over hvilken virkelighetsforståelse som gir best koherens (sammenheng) med hva vi oppfatter som sant i det store bildet, inkludert naturvitenskap. Noe annet vil være et overgrep mot naturvitenskapen selv. Siden dette er en umåtelig tung og kritisk prøvende oppgave, er det ikke vanskelig å forstå at enkelte materialistiske vitenskapsmenn forsøker å ta et par snarveier. Snarveier vi ikke må tillate dem (som f.eks. filosofisk scientisme).

Naturvitenskap hviler på en rekke metafysiske og filosofiske premisser som ikke kan verifiseres av naturvitenskap selv. Da blir spørsmålet om virkelighetsforståelse veldig aktuelt. Som biolog E. O. Wilson bekrefter, er det ikke tilfeldig at vitenskapelig metode derfor måtte oppstå i et område som hadde disse godt etablert gjennom en jødisk-kristen gudstro, kontra f.eks. et annet velutviklet område som Kina:

“Of probably even greater importance, Chinese scholars abandoned the idea of a supreme being with personal and creative properties. No rational Author of Nature existed in their universe; consequently the objects they meticulously described did not follow universal principles, (…) In the absence of a compelling need for the notion of general laws – thoughts in the mind of God, so to speak – little or no search was made for them.”

Siden jeg ble hardt kritisert på Facebook for å si at Den katolske kirke var sentral i utviklingen av f.eks. vitenskapelig metode og faktisk ikke motarbeidet vitenskap (check it out. Underholdende lesning), er det kanskje greit å skrive mer om hvordan kristen tro kan støtte naturvitenskaps metafysiske fundament, og også avsløre mange av mytene opplysningstiden plutselig fant opp om den forferdelige “krigen mellom Kirken og vitenskap, som Galilei, Bacon, bibliotekbrenning og kunnskapshatende paver. Det er mildt sagt merkelig hvor mye kritisk sans mennesker er villig til å gi slipp på for å få støtte i sitt ønske om å tro at Kirken virkelig er fæl. Kognitiv dissonans sa visst noen?

catholic anto science

Som Stephen Barr skriver, var det ikke vitenskapen som “avmagifiserte” naturen. Det klarte den hebraiske Toraen fint alene. Gud skapte en rasjonelt tilgjengelig natur, som ikke var bebodd av ånder, følende trær, bevisste soler, forfedre og magiske vesener. Jødisk-kristen tro drev derfor muligheten for vitenskap gjennom troen på muligheten for å utforske verden midt blant konkurrerende hedninger og overtro i form av magi, samt poly- og panteisme.

Så finnes det gode grunner til å tro at nye naturvitenskapelige resultater langt på vei hjelper til å diskvalifisere moderne materialistisk metafysikk, og at naturvitenskap har større koherens med en metafysisk forståelse som i mye større grad konkluderer med en allmektig, monoteistisk Gud. De fem siste postene om menneskesinnet er et eksempel, men vi kommer tilbake til mer…

Så det virker ikke som om materialisten eller ateisten lenger uten videre kan ta vitenskap til inntekt for sitt eget syn, og har mistet et av sine største ess i ermet. Spesielt når religiøse må trå til for å redde muligheten for rasjonalitet, og gjenopprette troen på menneskets kognitive evner.

One of the main problems of modernity is the constriction of reason
– G. K. Chesterton, gjenfortalt av Pave Benedikt XVI

Man kan jo bli religiøs av mindre? :)

Mindblowing og andre eventyr

Menneskesinnet er fantastisk spennende. Nettopp fordi det angår hver og en av oss, og alt vi lærer og opplever i denne verdenen. Samtidig er “Philosophy of Mind” kanskje det området hvor du vil møte forbløffende mange korttenkte påstander, gjerne under falsk påskudd av “vitenskapelighet” og “ærlighet”. Påstander som at menneskesinnet BARE ER kjemiske reaksjoner, nevroner, oppførsel, en computer, osv. Forsøk på mindblowing!

Mind-Blown

I forkant av en kommende aviskronikk (Red: Nå publisert her) på nettopp dette temaet (som forhåpentligvis vil få endel kritikk hvis folk er nok engasjert), så kan jeg jo allerede nå (Prophetic Style) forsvare og skrive litt bakgrunnsinformasjon om temaet, basert på den kjente amerikanske filosofen John Searle. Searle er mannen bak boka “The Rediscovery of the Mind”, den glitrende artikkelen “Is the Brain a Digital Computer” og det kjente “Chinese Room”-argumentet. Searle er en elegant, men knalltøff kritiker av alle former for å avvise eksistensen av menneskesinnet, sammenligne det med en computer, eller redusere det ned til forklaringer på nerve- og partikkel-nivå.

Kort sagt alle forsøk på å blindt la empirisk naturvitenskap overstyre rasjonell filosofi i forsøk på å beskrive mennesket. Denne irrasjonelle tenkemåten vil du møte mange steder, ubevisst og bevisst, så vær svært kritisk. En forbannelse i vår tid er nettopp at mye popvitenskap (og flere nyateister) ironisk nok har klart å fremstille denne tenkemåten som intellektuell. Folk som ønsker merkelappen på seg selv, sprer så om seg med scientistisk nonsens på kommentarfelter, forum og andre steder. Sjekk f.eks. intervju om kritisk tenkning fra K7 eller reaksjoner på Torkel Brekke sin siste artikkel i Aftenposten.

Eliminativ materialisme

La oss så se hva reduktiv/eliminativ materialisme er og hvordan Searle beskriver det. Vi har allerede behandlet temaet såvidt i første innlegg om Nagel og tildelt posisjonen en egen theme-song. (En veldig fengende en indeed).

“Dette argumentet er så dårlig, at det faktisk er flaut å måtte presentere det for dere. Men mange kjente filosofer har forsvart argumentet, så jeg må nesten fortelle dere om det.”
– John Searle, under forelesning på Berkeley University om sinnsfilosofi

Eliminativ materialisme, enkelt forklart, går ut på at siden vi har klart å bryte opp ting som farger, materie, væske, og soliditet i mindre fysiske deler, som fotoner, lysbølger, kvantepartikler og molekylbevegelser, så har vi “forklart” farger, materie og soliditet. Siden ting i mennesket som bevissthet, ønsker, frykter, håp, tanker, osv, ikke lar seg bryte ned i mindre fysiske bestanddeler, må derfor disse være en illusjon. Et slags biprodukt av nervefyringer og kjemiske reaksjoner.

Dette er naturligvis svært misvisende. Som selv Bertrand Russell vitner om, har vi IKKE forklart ting som farger, materie, kausalitet og gravitasjonskrefter, tross matematiske ligninger. Det ironiske er at vi faktisk fremdeles ikke aner hva de ER. Selv om væske svarer til molekylbevegelser, så er væsken fortsatt flytende. Selv om f.eks. farger svarer til lengden på lysbølger som treffer retina i øyet ditt, sier dette lite om den objektive virkeligheten av at f.eks. sofaen min faktisk ER rød. Teorier om Humes psykologiske forventninger til årsak/effekt eller hvordan materie virker mot hverandre, sier heller ingenting om hva kausalitet eller materie ER.

Posisjonens mest kjente forsvarere er Alex Rosenberg, ekteparet Churchlands (som jeg angriper i kronikken), og antakeligvis også nyateisten Daniel Dennett. Den mest sofistikerte versjon av argumentet går slik: våre allmenne påstander om hvordan sinnet fungerer, med ovebevisninger, tanker, ønsker, håp, osv, utgjør en slags primitiv teori; en “folkepsykologi”. Men som med andre primitive teorier, kan innholdet bare forsvares dersom teorien er sann. Siden Churchland et al. konkluderer med at teorien “folkepsykologi” er motbevist, som mange andre “folketeorier” gjennom historien, kan vi heller ikke tro på ting som bevissthet, frykt og tanker, men disse må være illusjoner.

Searle beskriver et parallelt argument innen fysikk, hvor vi måtte sagt at siden “folkebegrep” som fotballag, stasjonsvogn og tennisracketer ikke er reduserbart til et enkelt lag, bil eller racket, så eksisterer ikke fotballag, stasjonsvogner eller tennisracketer. Argumentet hviler på det åpenbart falske premisset om at for enhver empirisk (kunnskap vi får gjennom sansene) teori med tilhørende ordbruk, må denne svare til enheter kjent fra basic vitenskap.

I forlengelsen av det er det overhodet ingen grunn til å tro at folkepsykologi er motbevist på noen som helst måte. Nok en gang ønsker scientisten å definere seg til seier.

Andre materialister i denne tradisjonen argumenterer med at mentale fenomen egentlig ikke eksisterer, siden de ikke korresponderer til en bestemt hjernetilstand. En analyse av tilstanden til en persons hjerne, vil aldri fortelle oss nøyaktig hva slags mentale fenomen den opplever. Tidligere var argumentet at mentale fenomen ikke kunne eksistere siden man trodde de korresponderte med en bestemt hjernetilstand. Et tydelig vitne på hvor desperat materialisten er i å kvitte seg med mentale tilstander.

“I cannot believe that these guys are actually taken seriously and have articles published in Philosophical journals”,
– John Searle i forelesning

Kort sagt: tre fryktelige argumenter!

Et av Searles mest kjente argumenter mot at menneskesinnet fungerer som en computer, er at vi ikke bare er i stand til å lese syntaks, men også semantikk. Jeg er ikke bare programmert til å trykke “4” på tastaturet når jeg blir stilt det generiske spørsmålet “2+2=?”, men jeg kan faktisk også analysere hva jeg svarer på, hva tegnet “4” betyr, og om svaret er riktig. Litt overforenklet betyr det at vi ikke bare tenker ord og tegn, men vi er også i stand til å identifisere meninger eller sannhetsverdier bak dem. Ifølge Chinese Room-argumentet og som kritikk av Turingtesten, kan derfor en computer aldri sies å forstå kinesisk, på samme måte som et menneske faktisk kan forstå kinesisk.

I tillegg husker vi fra forrige post om Nagel, at også han bekrefter at alle forsøk på å fjerne menneskesinnet eller redusere det ned til fysiske forklaringer som oppførsel eller nerveaktivitet, er logisk selvmotsigende.

Filosofer som Churchland, Rosenberg og Dennett burde ikke få en misvisende status som “vitenskap”, men behandles med en solid klype salt. Dette er ikke vitenskap, men bare dårlig filosofi.

Mind cannot be blown away!

Et nytt perspektiv på universet – klipp med lyd

906171_4882270780312_961518723_oVOKS Volda har nå vært flinke og fått ut lyden fra deres Skepsisuke i god kvalitet. Alle talene kan lastes ned og høres på her. Michael Ots, Emily Burgess & Co er dyktige, lett forståelige og gode kommunikatorer på engelsk, prater om alt fra religioners undertrykkelse og helvete til sexlivet ditt, og er vel verdt tida di.

En god løsning for deg som er interessert i vitenskap, filosofi, sjeler og Gud, men ikke ønsker å sette deg ned for å lese.

Du kan spille av min egen presentasjon rett fra avspilleren under. Manus finner du her, med anbefalinger til fordypning her.

Hvis du liker den, så del gjerne videre med dine kjente og kjære, fiender og venner! :)